Tieto VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB WEBHOSTINGU, REGISTRÁCIE DOMÉN, PRENÁJMU CLOUDOVÝCH SERVEROV A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB NA PORTÁLI WWW.HOSTZONE.SK („Podmienky“) vydáva Poskytovateľ za účelom podrobnej úpravy vzájomných práv a povinností medzi Poskytovateľom a Účastníkom v súvislosti s poskytovaním služieb na Portáli.

1 Definície a výklad Podmienok

1.1 Definície. Pojmy označené v týchto Podmienkach veľkým začiatočným písmenom majú nasledovný význam:

Cena znamená cena za poskytnutie Služby.
Doména znamená textovú reprezentáciu IP adresy servera, ktorú si zvolí Účastník pri Registrácii (napr. ucastnik.sk). Vo všeobecnosti, Domény sú kategorizované do jednotlivých úrovní nasledovne:

(i) Doména I. úrovne znamená koncové znaky za bodkou v mene Domény, napr. „.sk“, a

(ii) Doména II. úrovne znamená konkrétne meno Domény (napr. „ucastnik“).

Dotknutá osoba má význam uvedený v odseku 8..
Nariadenie GDPR znamená Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 24. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Iný dokument znamená akýkoľvek dokument, ktorý nie je Objednávkou a Podmienkami, a ktorý je výslovne označený za súčasť Zmluvy.
Internet znamená globálny systém prepojených počítačových sietí používajúci štandardizovaný internetový protokol (IP), ktorý slúži na prenos informácií a dát.
Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Objednávka má význam uvedený v odseku 2.1.
Podmienky znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služieb webhostingu, registrácie domén a iných súvisiacich služieb na portáli www.hostzone.sk, vrátane prípadných zmien alebo dodatkov.
Portál znamená www.hostzone.sk
Poskytovateľ znamená spoločnosť TOPZONE, s.r.o., so sídlom F. Kazinczyho 1257, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika, IČO: 36 275 000, DIČ: 2022057510, IČ DPH: SK2022057510, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 17501/T.
Pravidlá používania má význam uvedený v odseku 7.
Registrácia znamená Službu, ktorú poskytuje Poskytovateľ Účastníkovi, umožňujúcu registráciu, držbu a údržbu Domény II. úrovne.
Registračná autorita znamená spoločnosť oprávnená spravovať Domény I. úrovne.
Reklamácia znamená uplatnenie Vady Účastníkom.
Služba znamená Služba webhosting, Služba registrácie domén, Služba prenájmu cloudových serverov alebo iná služba ponúkaná na Portáli.
Služba prenájmu cloudových serverov znamená služba spočívajúca v poskytnutí virtuálneho cloudového servera pre Účastníka s určitým predinštalovaným operačným systémom.
Služba registrácie domén znamená služba spočívajúca v registrácii Domény pre Účastníka a poskytnutí práv spojených s držbou Domény v prospech Účastníka.
Služba webhosting znamená služba spočívajúca v umožnení umiestniť a prevádzkovať Doménu spolu s priestorom na hostiteľskom serveri Poskytovateľa. Konkrétna špecifikácia Služby webhosting a jej jednotlivé variácie v podobe balíkov je uvedená na Portáli.
Strany znamená Účastník spolu s Poskytovateľom.
Účastník znamená fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je za Účastníka označená v Objednávke.
Vada má význam uvedený v odseku 9..
Vyššia moc znamená akákoľvek okolnosť vylučujúca zodpovednosť v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä havárie, živelné pohromy, zemetrasenia a iné poveternostné vplyvy alebo prírodné katastrofy, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, vojny, teroristické útoky, epidémie, brannú pohotovosť štátu alebo iné podobné prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana takúto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku Zmluvnej strany takúto prekážku predvídala.
Warez znamená nelegálne získaný, kopírovaný a internetovo distribuovaný softvér (aplikácie, cracky, registračné a inštalačné kľúče), dátový súbor (napr. filmy, hry, hudba, knihy) alebo prístupové právo a návod k získaniu prístupového práva, chránený právnymi predpismi na ochranu práva duševného a priemyselného vlastníctva.
Web znamená „World wide web“, ako informačný multimediálny priestor umožňujúci identifikáciu a pohyb po zdrojoch identifikovaných ako Uniform Resource Locators (URLs) medzi sebou prepojené hypertextovými odkazmi a prístupné prostredníctvom Internetu.
Zákaznícky servis znamená zákaznícku podporu Účastníkovi v rozsahu poskytovaných Služieb, technickej podpory, reklamácie, sťažností, oznámení alebo poskytovania informácií. Kontaktné údaje na Zákaznícky servis sú uvedené na Portáli.
Zákon o cenách znamená zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Záujemca znamená fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o uzavretie Zmluvy tým, že vyplní Objednávku, v Objednávke sa označí za Účastníka a takúto Objednávku odošle Poskytovateľovi.
Zmluva znamená zmluva medzi Poskytovateľom a Účastníkom o poskytnutí Služby špecifikovanej v Objednávke a prípadne aj v Inom dokumente, ktorú tvoria Zmluvné dokumenty.
Zmluvné dokumenty znamená Objednávka, Podmienky a prípadne aj Iný dokument.

1.2 Výklad Podmienok. Pri výklade Podmienok, pokiaľ nie je uvedené v Podmienkach inak, alebo pokiaľ z kontextu Podmienok nevyplýva niečo iné:

1.2.1 pojmy v jednotnom čísle zahŕňajú aj tvary v množnom čísle a naopak;

1.2.2 akýkoľvek pojem v mužskom rode zahŕňa aj ženský rod a naopak;

1.2.3 slovné spojenie „podľa vlastného uváženia“ znamená, že takáto osoba je oprávnená urobiť alebo neurobiť úkon, na ktorý sa takéto spojenie odvoláva, ktorý považuje táto osoba za vhodný a bez toho, aby bola povinná odôvodniť svoje rozhodnutie alebo uviesť akékoľvek dôvody či pohnútky pre takéto rozhodnutie;

1.2.4 odkazy na článok alebo odsek sa budú vykladať ako odkazy na článok alebo odsek týchto Podmienok; a

1.2.5 nadpisy sú vložené výlučne pre orientáciu a nemajú žiaden vplyv na výklad Podmienok.

2 Objednávka, Účinnosť, a trvanie zmluvy

2.1 Objednávka. Poskytovateľ umiestni na Portáli formulár s názvom „Objednávka s povinnosťou platby“ („Objednávka“). Obsahom Objednávky je najmä označenie Účastníka, špecifikácia Služby alebo Služieb, a Cena. Záujemca vyplní Objednávku iba pravdivými a aktuálnymi údajmi. Záujemca v plnom rozsahu a bez obmedzenia zodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Objednávke.

2.2 Odoslanie a potvrdenie Objednávky. Záujemca odošle vyplnenú Objednávku elektronicky prostredníctvom Portálu. Poskytovateľ obratom odošle Záujemcovi potvrdenie prijatia Objednávky spolu so zálohovou faktúrou na úhradu Ceny. Zálohová faktúra je splatná do 14 dní od jej odoslania Záujemcovi (bez ohľadu na dátum splatnosti uvedený v zálohovej faktúre). Ak v tejto lehote nedôjde k úhrade Ceny, Objednávka i potvrdenie Objednávky sa považujú za zrušené.

2.3 Účinnosť a trvanie Zmluvy. Zmluva nadobúda účinnosť okamihom úhrady zálohovej faktúry podľa odseku 2.. Ak zo špecifikácie Služby nevyplýva niečo iné, Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú

3 Služba WEBHOSTING

3.1 Predmet. Poskytovateľ na základe Zmluvy, ktorej predmetom je Služba webhostingu, umožní Účastníkovi využívať časť svojich virtuálnych výpočtových prostriedkov a diskového priestoru na vytvorenie a prevádzku Domény, vrátane systému na vytváranie a používanie určitého počtu emailových schránok a aliasov slúžiacich na výmenu elektronických správ. Poskytovateľ sprístupní Službu webhosting bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti Zmluvy.

3.2 Kvalita. Poskytovateľ garantuje, že Služba webhosting bude dostupná a využiteľná minimálne 99% celkového času príslušného zúčtovacieho obdobia. Úroveň a kvalita Služby webhosting je podmienená bežnými užívateľskými štandardmi a kapacitami Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostupnosť, nekvalitu alebo nedosiahnutie parametrov Služby webhosting zapríčinené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť Poskytovateľa za škodu podľa odseku 10.

4 Služba registrácia domén

4.1 Predmet. Poskytovateľ na základe Zmluvy, ktorej predmetom je Služba registrácie domén, zaregistruje a poskytne Účastníkovi:

4.1.1 prednostné právo užívať Doménu v držbe Poskytovateľa, čo znamená právo Účastníka užívať a dávať inštrukcie Poskytovateľovi ohľadom správy a zaobchádzania s Doménou, napr. požiadať Poskytovateľa o prevod alebo presmerovanie Domény; a

4.1.2 právo držby doménového mena Domény II. úrovne.

4.2 Prednostné právo. Prednostné právo užívať Doménu a právo držby doménového mena Domény II. úrovne sa riadia príslušnými aplikovateľnými pravidlami Registračnej autority, Podmienkami a pravidlami Poskytovateľa. Prednostné právo užívať Doménu nie je možné poskytnúť v prípade Domény II. úrovne obsiahnutej v Doméne I. úrovne.

4.3 Zriadenie Služby. Poskytovateľ zaregistruje Doménu bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti Zmluvy podľa poradia prijatých Objednávok a v prípade, že neexistuje skutočnosť, ktorá bráni registrácii. Účinnosťou Zmluvy nevzniká Účastníkovi nárok na úspešnú registráciu Domény, náhradu škody ani ušlý zisk v súvislosti s úspešnosťou registrácie Domény. Za skutočnosti brániace registrácii Domény sú najmä

4.3.1 ochranná známka vo vlastníctve tretej osoby s názvom zhodným alebo zameniteľným s názvom Domény;

4.3.2 obchodné meno vo vlastníctve tretej osoby s názvom zhodným alebo zameniteľným s názvom Domény;

4.3.3 domény vo vlastníctve tretej osoby s názvom zhodným alebo zameniteľným s názvom Domény Záujemcu;

4.3.4 iné porušenie práva tretej osoby;

4.3.5 porušenie pravidiel Poskytovateľa;

4.3.6 porušenie pravidiel Registračnej autority; a

4.3.7 domény, ktoré správca domén 1. úrovne označuje ako tzv.”Prémiové domeny” a podliehajú individuálnym, zvyčajne vyšším cenám.

4.4 Vrátenie zaplatenej Ceny za Službu registrácie domén. Ak Poskytovateľ nemohol registrovať Doménu z dôvodov na jeho strane, Poskytovateľ je povinný vrátiť zaplatenú Cenu za Službu registrácie domén v plnej výške, ibaže Účastník požiada o registráciu inej Domény s iným názvom a takáto náhradná registrácia bude úspešná. Účastníka si môže uplatniť právo na takúto náhradnú registráciu aj opakovane.

4.5 Práva tretích osôb. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie práv Účastníkom k obchodnému menu alebo k ochranným známkam registrovaným na iných oprávnených držiteľov. V prípade, ak si tretia osoba uplatňuje nárok na Domému voči Poskytovateľovi v súdnom, mimosúdnom alebo rozhodcovskom konaní, Poskytovateľ o tom bude informovať Účastníka. Účastník je povinný do piatich (5) kalendárnych dní požiadať Poskytovateľa o prevod Domény na svoje meno alebo tretiu osobu. Ak Účastník o takýto prevod v tejto lehote nepožiada, bude to považované za vzdanie sa prednostného práva k Doméne, a Poskytovateľ bude oprávnený podľa vlastného uváženia:

4.5.1 uzatvoriť s treťou osobou mimosúdnu dohodu, alebo inú dohodu o urovnaní;

4.5.2 previesť Doménu na Účastníka alebo tretiu osobu;

4.5.3 vykonať preventívne a iné opatrenia aby nedochádzalo k škodám; a

4.5.4 vykonať opatrenia aby predišiel súdnemu sporu.

Ak v dôsledku vydaného predbežného opatrenia Poskytovateľ nebude mať možnosť nakladať s Doménou, najmä ju previesť na tretiu osobu, Účastník má povinnosť uzatvoriť s Poskytovateľom osobitnú zmluvu o financovaní súdneho, mimosúdneho alebo rozhodcovského konania, a uhrádzať v mene Poskytovateľa všetky náklady spojené s konaním, ako aj prípadné náhrady škody, ušlý zisk alebo iné nároky podľa právoplatného rozhodnutia.

5 Služba prenájmu cloudových serverov

5.1 Predmet. Poskytovateľ na základe Zmluvy, ktorej predmetom je Služba prenájmu cloudových serverov, umožní Účastníkovi využívať časť svojich virtuálnych výpočtových prostriedkov a diskového priestoru na prevádzku virtuálneho servera. Poskytovateľ sprístupní Službu prenájmu cloudových serverov bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti Zmluvy.

5.2 Kvalita. Poskytovateľ garantuje, že Služba prenájmu cloudových serverov bude dostupná a využiteľná minimálne 99% celkového času príslušného zúčtovacieho obdobia. Úroveň a kvalita Služby prenájmu cloudových serverov je podmienená bežnými užívateľskými štandardmi a kapacitami Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostupnosť, nekvalitu alebo nedosiahnutie parametrov Služby prenájmu cloudových serverov zapríčinené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť Poskytovateľa za škodu podľa odseku 10.

5.3 Zodpovednosť Účastníka. Účastník nesie plnú zodpovednosť za obsah svojho virtuálneho servera, vrátane prípadného zásahu do práv tretích osôb. Poskytovateľ nemá prístup k ani dosah na obsah virtuálneho servera Účastníka.

6 Cena a Platobné podmienky

6.1 Cena. Cena je určená na Portáli v súlade so Zákonom o cenách. Cena podlieha dani z pridanej hodnoty vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

6.2 Úhrada. Účastník je povinný uhradiť Cenu jedným zo spôsobov uvedených na Portáli. Za deň úhrady Ceny sa považuje deň pripísania platby na bankový účet Poskytovateľa.

6.3 Zúčtovacie obdobie a fakturácia. Zúčtovacie obdobie pre jednotlivé Služby je stanovené v Objednávke. Poskytovateľ bude fakturovať Účastníkovi Cenu na základe zálohovej faktúry. Po úhrade Ceny v súlade so zálohovou faktúrou vystaví Poskytovateľ faktúru s náležitosťami daňového dokladu. Poskytovateľ bude doručovať Účastníkovi faktúry podľa tohto odseku podľa vlastného uváženia osobne, poštou alebo vo forme elektronickej faktúry na email Účastníka. Účastník v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť a aktuálnosť poskytnutých fakturačných údajov. Poskytovateľ nie je povinný už vystavené faktúry akokoľvek upravovať ak Účastníkom poskytnuté fakturačné údaje nie sú správne a aktuálne.

6.4 Omeškanie s úhradou. V prípade omeškania Účastníka s úhradou akejkoľvek platby podľa Zmluvy má Poskytovateľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy.

7 Ďalšie Práva a povinnosti

7.1 Práva Účastníka v súvislosti s využívaním Služieb. Účastník má právo:

7.1.1 nerušene užívať poskytované Služby v súlade s Podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi;

7.1.2 byť informovaný a žiadať informácie prostredníctvom Zákazníckeho servisu o Službách poskytovaných Poskytovateľom, a skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na stabilné poskytovanie Služieb;

7.1.3 adresovať Zákazníckemu servisu žiadosti, pripomienky a otázky týkajúce sa Služieb;

7.1.4 najneskôr do 10 dní od porušenia povinnosti poskytovať Služby z dôvodov na strane Poskytovateľa uplatniť si nárok na primeranú zľavu z Ceny.

7.2 Povinnosti Účastníka v súvislosti s využívaním Služieb. Účastník má povinnosť:

7.2.1 uvádzať pravdivé, aktuálne a úplné údaje Poskytovateľovi. Účastník môže, s udeleným predchádzajúcim súhlasom tretej osoby, zadávať údaje tejto tretej osoby, a zodpovedá za ich správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť. Účastník je povinný na vyzvanie predložiť Poskytovateľovi predchádzajúci súhlas tretej osoby;

7.2.2 oznámiť Poskytovateľovi najneskôr do tridsiatich (30) dní akúkoľvek zmenu v poskytnutých údajoch;

7.2.3 oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek skutočnosť, ktorá môže negatívnym spôsobom ovplyvniť poskytovanie Služieb;

7.2.4 nesprostredkovávať Služby bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa;

7.2.5 neumiestňovať na serveroch Poskytovateľa akékoľvek dáta, ktoré:

(i) obsahujú pornografický alebo erotický materiál;

(ii) podnecujú národnostnú, rasovú, etnickú, náboženskú nenávisť;

(iii) propagujú násilie, fašizmus, alebo iné hnutie smerujúce k potláčaniu ľudských práv a slobôd;

(iv) sú alebo odkazujú na Warez;

(v) sú získané nelegálne a za účelom ďalšieho predaja;

(vi) slúžia na alebo súvisia s rozposielaním nevyžiadanej pošty (SPAM) zo strany Účastníka;

(vii) nadmerne zaťažujú servery Poskytovateľa;

(viii) porušujú práva duševného vlastníctva a autorské práva tretích osôb;

(ix) odkazujú, alebo sa týkajú hazardných hier, ktorým nebola udelená licencia na prevádzkovanie;

(x) je možné iba okrajovo zaradiť pod jednu z vyššie uvedených kategórií; a

(xi) sú v rozpore s dobrými mravmi alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7.2.6 užívať Služby v súlade so Zmluvou, Podmienkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, a prípadnými pokynmi,  oznámeniami a pravidlami Poskytovateľa, a bez neprimeraného obmedzovania Poskytovateľa alebo ostatných užívateľov;

7.3 Prerušenie a obmedzenie Služby. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť Službu z dôvodu:

7.3.1 zneužívania Služby podľa odseku 7., a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania opatrení zamedzujúcich jej zneužívaniu;

7.3.2 nezaplatenia splatnej Ceny Účastníkom, a to napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany Poskytovateľa a uplynutiu dodatočnej lehoty piatich (5) dní odo dňa upozornenia, a to až do jej zaplatenia;

7.3.3 iného podstatného porušenia Zmluvy zo strany Účastníka, ak Poskytovateľ vopred upozornil Účastníka na možnosť prerušenia alebo obmedzenia Služby webhostingu, a to až do odstránenia takéhoto porušenia;

7.3.4 potreby vykonania nevyhnutnej pravidelnej aktualizácie, kontroly, revízie, údržby alebo opravy svojich serverov alebo prevádzkových zariadení využívaných na poskytovanie Služby, a to na dobu nevyhnutnú na výkon týchto činností;

7.3.5 potreby prevádzkového alebo technického charakteru, napr. z dôvodu prekročenia kapacity, nevyhnutnej opravy alebo reštrukturalizácie prevádzkových zariadení využívaných na poskytovanie Služby, a to na dobu trvania takejto potreby;

7.3.6 Vyššej moci, a to na dobu jej trvania; alebo

7.3.7 stanoveného vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, a to na nevyhnutný čas.

Prerušenie alebo obmedzenie Služby sa nepovažuje za Vadu a Účastníkovi neprislúcha žiadna náhrada za dobu prerušenia alebo obmedzenia Služby. Ak to bude možné, Poskytovateľ bude o opatreniach uvedených v tomto odseku Účastníka primeraným spôsobom informovať (napr. prostredníctvom Portálu, zákazníckej linky, emailom a pod.).

7.4 Práva k zariadeniam a softvéru. Ak Zmluva výslovne nestanovuje inak, Zmluva ani žiadny v úkon Poskytovateľa súvislosti so Zmluvou nepredstavuje a ani nemožno vykladať ako poskytnutie akéhokoľvek práva Poskytovateľa alebo tretej strany k akémukoľvek fyzickému zariadeniu alebo softvéru.

7.5 Údržba a funkčnosť serverov. Poskytovateľ zabezpečí v súvislosti s poskytovanou Službou funkčnosť, aktuálnosť, a bezpečnosť svojich serverov, a to najmä pravidelnými softvérovými a hardvérovými aktualizáciami, údržbou, a vykonávaním preventívnych opatrení, ktoré majú zabezpečiť bezproblémové poskytovanie Služby Užívateľovi.

7.6 Plánované odstávky. Poskytovateľ je povinný vopred oznámiť Účastníkovi každé plánované odpojenie alebo prerušenie Služby. Poskytovateľ oznámi o odstávku tak, aby sa každý Užívateľ mal možnosť dozvedieť o takej udalosti prostredníctvom e-mailu, zverejnením oznamu na webstránke, formou SMS správy, prípadne poštou.

7.7 Technická podpora. Poskytovateľ je povinný poskytovať Účastníkovi technickú a zákaznícku podporu prostredníctvom Zákazníckeho servisu.

7.8 Pravidlá používania. Poskytovateľ má právo vydať detailné pravidlá pre používanie jednotlivých Služieb („Pravidlá používania“). Ak Poskytovateľ vydá Pravidlá používania, Pravidlá používania sa budú považovať za Iný dokument a Účastník je povinný Pravidlá dodržiavať. Používanie Služby v rozpore s Pravidlami používania sa považuje za zneužívanie Služby.

7.9 Postúpenie. Účastník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa previesť akékoľvek právo alebo povinnosť zo Zmluvy na tretiu osobu. Poskytovateľ je oprávnený previesť akékoľvek právo a/alebo povinnosť podľa Zmluvy alebo Zmluvu ako celok na akúkoľvek tretiu osobu.

7.10 Oznamovacia povinnosť a súčinnosť. Strana je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť druhej Strane zmenu jej identifikačných údajov (napr. obchodné meno, adresa sídla, adresa na doručovanie, číslo telefónu, email, atď.). Strana je povinná poskytovať druhej Zmluvnej strane súčinnosť potrebnú na splnenie záväzku príslušnej Strany.

7.11 Zákonné práva a povinnosti. Strany majú okrem práv a povinností uvedených v Zmluve všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

8 Ochrana a spracovávanie osobných údajov

8.1 Ochrana osobných údajov. Práva a povinnosti Strán v súvislosti s ochranou osobných údajov sa spravujú Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR. Účastník súčasne udeľuje Poskytovateľovi na dobu trvania Zmluvy výslovný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov. Odoslaním Objednávky Účastník potvrdzuje, že Poskytovateľ ho oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov. Účastník vyjadrí súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov zaškrtnutím príslušného políčka v Objednávke pred odoslaním.

8.2 Prevádzkovateľ. Osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov Účastníka, je Poskytovateľ.

8.3 Dotknutá osoba. Dotknutou osobou v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR je Účastník, Záujemca alebo iná fyzická osoba, ktorej osobné údaje poskytne Poskytovateľovi Účastník alebo Záujemca v súvislosti so Zmluvou („Dotknutá osoba“).

8.4 Právny základ a účel spracúvania. Poskytovateľ spracováva osobné údaje na právnom základe plnenia Zmluvy podľa týchto Podmienok. Odoslaním Objednávky vyjadruje Dotknutá osoba výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom vybavenia Objednávky, plnenia Zmluvy, výkonu úkonov spojených s fakturáciou, a výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Dotknutá osoba môže vyjadriť súhlas so spracúvaním jej osobných údajov aj na marketingové účely (zasielanie obchodných oznamov a newsletterov formou e-mailu, SMS, telemarketingu alebo inou formou). Poskytovateľ získava, uchováva, zhromažďuje, a likviduje osobné údaje. Poskytovateľ môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak Poskytovateľovi vyplýva takáto povinnosť zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

8.5 Doba spracúvania. Poskytovateľ spracováva osobné údaje len po dobu trvania práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, a po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov pre dané spracúvanie osobných údajov, na ktoré Dotknutá osoba udelila súhlas. Poskytovateľ uchováva osobné údaje Dotknutej osoby na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi. Po skončení Zmluvy Poskytovateľ uchováva na účely archivácie niektoré osobné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov po dobu desať (10) rokov.

8.6 Práva Dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo:

8.6.1 na prístup k osobným údajom, čo znamená právo získať potvrdenie o tom, či Poskytovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby alebo nie, a ak Poskytovateľ nezískal osobné údaje priamo od Dotknutej osoby, Dotknutá osoba môže vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj;

8.6.2 byť informovaná o spracúvaní a získať prístup k osobným údajom a ďalším informáciám, a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva;

8.6.3 na opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré o nej Poskytovateľ spracúva;

8.6.4 na výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v Nariadení GDPR alebo Zákone o ochrane osobných údajov, najmä ak.

(i) už Poskytovateľ nepotrebuje získané osobné údaje na účely, na ktoré ich získal alebo spracúval;

(ii) Dotknutá osoba odvolá súhlas a Poskytovateľ nemá iný právny základ na spracúvanie;

(iii) Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; a

(iv) Poskytovateľ spracúval osobné údaje nezákonne.

8.6.5 na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v Nariadení GDPR alebo Zákone o ochrane osobných údajov, napríklad ak Dotknutá osoba požiada Poskytovateľa aby nespracúval osobné údaje, ktoré sú nesprávne;

8.6.6 žiadať a získať od Poskytovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;

8.6.7 namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy Dotknutej osoby alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, vrátanie namietania proti profilovaniu; a namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez súhlasu Dotknutej osoby vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;

8.6.8 namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky týkajúce sa, alebo ovplyvňujúce Dotknutú osobu, ak Nariadenie GDPR alebo Zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak;

8.6.9 byť informovaná o porušení ochrany jej osobných údajov;

8.6.10 kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov s účinkami od momentu odvolania súhlasu;

8.6.11 podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v prípade podozrenia, že osobné údaje Dotknutej osoby spracováva Prevádzkovateľ alebo tretia osoba neoprávnene, na Úrad na ochranu Osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk;

8.7 Povinnosti Účastníka. Účastník má povinnosť uviesť Poskytovateľovi úplne a pravdivé osobné údaje a informovať Poskytovateľa o akýchkoľvek zmenách v poskytnutých osobných údajoch.

8.8 Povinnosti Poskytovateľa. Poskytovateľ má povinnosť:

8.8.1 spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie Zmluvy;

8.8.2 chrániť osobné údaje Dotknutej osoby pred zničením, stratou, zmenou, zneužitím, neoprávneným prístupom,  neoprávneným spracovávaním, a neoprávneným prenosom, a bez zbytočného odkladu oznámiť Dotknutej osobe porušenie tejto povinnosti;

8.8.3 na žiadosť Dotknutej osoby opraviť a aktualizovať poskytnuté osobné údaje;

8.8.4 zabezpečiť, aby všetky osoby oprávnené spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby zachovávali mlčanlivosť aj po skončení Zmluvy;

8.8.5 vymazať alebo vrátiť osobné údaje Dotknutej osoby, a vymazať existujúce kópie osobných údajov po skončení Zmluvy, ak príslušné právne predpisy neurčujú inak.

9 Reklamačný poriadok

9.1 Zodpovednosť Poskytovateľa. Poskytovateľ zodpovedá za rozsah, kvalitu a správne účtovanie Služieb v rozsahu uvedenom v Zmluve. Nedostatky v poskytovaní Služieb predstavujú vadu Služby („Vada“), ibaže zodpovednosť Poskytovateľa vylučuje Zmluva.

9.2 Reklamácia. Účastník je povinný doručiť Reklamáciu Poskytovateľovi najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa, keď sa o Vade dozvedel alebo sa pri vynaložení odbornej starostlivosti dozvedieť mohol, podľa toho, čo nastane skôr. Reklamácia musí byť písomná (vrátane emailovej formy) a musí obsahovať (i) označenie Účastníka tak, aby ho nebolo možné zameniť s inou osobou, (ii) číslo Zmluvy alebo inú jednoznačnú identifikáciu Služby, a (iii) podrobný opis Vady. V prípade potreby je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Účastníka doplnenie informácií súvisiacich s Reklamáciou. Reklamácia nemá odkladný účinok na povinnosti Účastníka podľa tejto Zmluvy.

9.3 Lehota na vybavenie Reklamácie. Poskytovateľ je povinný vybaviť Reklamáciu do tridsiatich (30) dní od jej prijatia. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba, odkedy Poskytovateľ požiadal Účastníka o doplnenie informácií súvisiacich s Reklamáciou, do doplnenia takýchto informácií Účastníkom. V zložitých prípadoch je Poskytovateľ oprávnený lehotu podľa prvej vety tohto odseku predĺžiť, najviac však o ďalších tridsať (30) dní. Poskytovateľ je povinný oznámiť Účastníkovi takéto predĺženie najneskôr v posledný deň lehoty podľa prvej vety tohto odseku. Ak Poskytovateľ nedodrží ustanovenia tohto odseku, Reklamácia sa považuje za opodstatnenú. Lehoty podľa tohto odseku sú zachované, ak Poskytovateľ odošle oznámenie o vybavení Reklamácie najneskôr v posledný deň lehoty.

9.4 Vybavenie Reklamácie. Poskytovateľ bez zbytočného odkladu doručí Účastníkovi potvrdenie o prijatí Reklamácie. Ak Účastník uplatnil Reklamáciu osobne v sídle Poskytovateľa, Poskytovateľ vydá Účastníkovi potvrdenie o prijatí Reklamácie osobne. Poskytovateľ preverí opodstatnenosť Reklamácie a rozhodne o spôsobe jej vybavenia. Poskytovateľ je povinný informovať Účastníka o výsledku Reklamácie prostredníctvom reklamačného protokolu, ktorý obsahuje poradové číslo dokladu o uplatnení Reklamácie, a údaje o (i) dátume uplatnenia Reklamácie, (i) dátume vybavenia Reklamácie, a (iii) spôsobe vybavenia Reklamácie. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie.

9.5 Spôsoby vybavenia Reklamácie. Poskytovateľ môže vybaviť Reklamáciu tak, že :

9.5.1 odstráni Vadu opísanú v Reklamácii;

9.5.2 poskytne Účastníkovi možnosť zámeny reklamovanej Služby za inú, obdobnú Službu;

9.5.3 vráti Účastníkovi Cenu alebo pomernú Cenu zaplatenú za poskytnutú Službu;

9.5.4 poskytne Účastníkovi zľavu z Ceny služby; alebo

9.5.5 odôvodnene zamietne Reklamáciu.

10 Zodpovednosť za škodu

10.1 Rozsah zodpovednosti Poskytovateľa. Poskytovateľ zodpovedá Účastníkovi iba za skutočnú škodu vzniknutú v priamej príčinnej súvislosti s porušením Zmluvy, ibaže jeho zodpovednosť vylučuje odsek 10. Poskytovateľ nezodpovedá za nepriame škody, následné škody, ani za ušlý zisk Účastníka. Zodpovednosť Poskytovateľa za škody spôsobené v dôsledku neposkytnutia, čiastočného poskytnutia a/alebo vadného poskytnutia Služieb je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť už zaplatenej Ceny za neposkytnutú, čiastočne a/alebo vadne poskytnuté Služby, resp. pomerne znížiť Cenu za obdobie neposkytnutia, čiastočného a/alebo vadného poskytnutia Služieb.

10.2 Vylúčenie zodpovednosti Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá Účastníkovi za škody spôsobené

10.2.1 Vyššou mocou;

10.2.2 neoprávneným alebo nevhodným používaním Služby zo strany Účastníka;

10.2.3 obsahom prepravovaných správ a/alebo prenosom dát a informácií pri využívaní Služby;

10.2.4 porušením Zmluvy a/alebo nesplnením ustanovení všeobecne záväzných predpisov o predchádzaní vzniku škodám zo strany Účastníka; a/alebo

10.2.5 okolnosťou, pri ktorej je zodpovednosť Poskytovateľa vylúčená a/alebo zmiernená v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.3 Spôsob náhrady škody Poskytovateľom. Poskytovateľ je podľa vlastného uváženia oprávnený si vybrať, či škodu uhradí Účastníkovi v peniazoch alebo uvedením do pôvodného stavu.

10.4 Rozsah zodpovednosti Účastníka. Účastník zodpovedá Poskytovateľovi za škodu vzniknutú (i) porušením Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, (ii) neoprávneným používaním Služieb, a (iii) konaním a/alebo opomenutím tretej osoby, ktorej Účastník vedome alebo nevedome umožnil prístup k Službám.

10.5 Vylúčenie zodpovednosti Účastníka. Účastník nezodpovedá Poskytovateľovi za škody spôsobené

10.5.1 Vyššou mocou;

10.5.2 porušením Zmluvy a/alebo nesplnením ustanovení všeobecne záväzných predpisov o predchádzaní vzniku škodám zo strany Poskytovateľa;

10.5.3 okolnosťou, pri ktorej je zodpovednosť Účastníka vylúčená a/alebo zmiernená v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.6 Spôsob náhrady škody Účastníkom. Účastník nahradí Poskytovateľovi škodu v peniazoch.

11 Skončenie Zmluvy

11.1 Spôsoby skončenia. Zmluva môže skončiť

11.1.1 uplynutím dohodnutej doby, ak bola Zmluva dohodnutá na dobu určitú;

11.1.2 uplynutím výpovednej doby;

11.1.3 účinnosťou odstúpenia od Zmluvy;

11.1.4 dňom doručenia oznámenia Poskytovateľa Účastníkovi o technickej nemožnosti ďalšieho poskytovania Služby;

11.1.5 v dôsledku smrti Účastníka, ktorý je fyzickou osobou;

11.1.6 zánikom Účastníka, ktorý je právnickou osobou, bez právneho nástupcu;

11.1.7 dohodou; alebo

11.1.8 z dôvodu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.

11.2 Výpoveď. Ak je Zmluva dohodnutá na dobu určitú, ani jedna Zmluvná strana nie je oprávnená Zmluvu vypovedať. Ak je Zmluva dohodnutá na neurčitý čas, ani jedna Zmluvná strana nie je oprávnená vypovedať Zmluvu počas doby viazanosti. Ak je Zmluva dohodnutá na neurčitý čas bez doby viazanosti, ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou doručenou druhou Zmluvnej strane a to i bez udania dôvodu. Právo vypovedať Zmluvu podľa predchádzajúcej vety platí rovnako v prípade uplynutia doby viazanosti pri Zmluve dohodnutej na neurčitý čas. Výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej Zmluvnej strane doručená. Ustanovenie odseku 13 ostáva týmto odsekom nedotknuté.

11.3 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak

11.3.1 Účastník nezaplatil Cenu v lehote splatnosti a takéto porušenie neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote od doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa na nápravu;

11.3.2 Účastník opakovane zneužíva Službu podľa odseku 7. alebo používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje Poskytovateľovi kontrolu jej používania, a takéto porušenie neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote od doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa na nápravu;

11.3.3 Účastník opakovane porušuje podmienky Zmluvy, a takéto porušenie neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote od doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa na nápravu;

11.3.4 údaje poskytnuté Účastníkom Poskytovateľovi sa dodatočne preukážu ako nepravdivé, čo by mohlo mať za následok vznik ujmy Poskytovateľovi;

11.3.5 v majetkových pomeroch Účastníka nastali také podstatné zmeny, ktoré môžu mať za následok, že Účastník nebude schopný dodržiavať Zmluvu, najmä záväzok riadne a včas uhrádzať Cenu, a to najmä ak na Účastníka bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ak Účastník vstúpil do likvidácie alebo ak bolo voči Účastníkovi začaté exekučné konanie; alebo

11.3.6 tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.

11.4 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Účastníka. Účastník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak

11.4.1 Poskytovateľ ani po opakovanej uznanej Reklamácii neposkytuje Službu podľa Zmluvy a takéto porušenie neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote od doručenia písomnej výzvy Účastníka na nápravu;

11.4.2 Poskytovateľ nevybaví Reklamáciu v 30-dňovej lehote podľa bodu 9.;

11.4.3 Poskytovateľ neoznámi Účastníkovi výsledok vybavenia Reklamácie a takéto porušenie neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote od doručenia písomnej výzvy Účastníka na nápravu;

11.4.4 v majetkových pomeroch Poskytovateľa nastali také podstatné zmeny, ktoré môžu mať za následok, že Poskytovateľa nebude schopný dodržiavať Zmluvu, najmä záväzok riadne a včas poskytovať Službu, a to najmä ak na Poskytovateľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ak Poskytovateľ vstúpil do likvidácie alebo ak bolo voči Poskytovateľovi začaté exekučné konanie;

11.4.5 Poskytovateľ zmení Podmienky podľa bodu 13; alebo

11.4.6 tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.

11.5 Odstúpenie bez udania dôvodu. Účastník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote tridsiatich (30) dní od uzavretia Zmluvy.

11.6 Spôsob odstúpenia. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné so špecifikáciou dôvodu odstúpenia a musí byť doručené druhej Strane najneskôr do jedného (1) mesiaca odo dňa, kedy sa oprávnená Strana dozvedela o dôvode odstúpenia alebo sa pri vynaložení odbornej starostlivosti dozvedieť mohla, podľa toho, čo nastane skôr.

11.7 Účinky odstúpenia. Odstúpením od tejto Zmluvy sa táto Zmluva zrušuje od okamihu jeho doručenia druhej Strane. Ak Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy počas doby viazanosti, Účastník je povinný uhradiť Poskytovateľovi rozdiel v Cene oproti cene, ktorú by inak Poskytovateľ účtoval Účastníkovi za Služby, ak by doba viazanosti nebola dohodnutá.

11.8 Vrátenie plnení. Pri zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nie je Poskytovateľ povinný vrátiť Účastníkovi aktivačné a zriaďovacie poplatky za tie úkony aktivácie alebo zriadenia Služby, ktoré Poskytovateľ uskutočnil. Poskytovateľ rovnako tak nie je povinný vrátiť Cenu za Službu registrácie domén, ak k zániku Zmluvy dôjde po úspešnej registrácii Domény.

12 Oznámenia

12.1 Spôsob doručovania. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek komunikácia a akékoľvek oznámenie podľa tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane na adresu uvedenú v odseku 12 jedným z nasledujúcich spôsobov:

12.1.1 osobne;

12.1.2 doporučenou poštou alebo kuriérom; alebo

12.1.3 SMS, faxom alebo elektronickou poštou.

12.2 Čas doručenia. Ak neexistuje dôkaz o skoršom doručení, komunikácia alebo oznámenie je považované za doručené: (i) pokiaľ je doručované osobne, v pracovný deň nasledujúci po zanechaní na adrese druhej Strany; (ii) pokiaľ je zasielané kuriérom alebo doporučenou poštou, v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia na adresu druhej Strany; a (iii) pokiaľ je doručované SMS, faxom alebo elektronickou poštou, v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia na telefónne číslo, faxové číslo alebo emailovú adresu druhej Strany. Za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý Strana, ktorá je adresátom, bez riadneho dôvodu odoprie doručovanú komunikáciu alebo oznámenie prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, alebo iná poznámka podobného významu.

12.3 Jazyk. Všetky oznámenia a komunikácia, ktoré majú Zmluvné strany urobiť na základe Zmluvy, budú v slovenskom jazyku.

12.4 Adresy. Komunikácia a oznámenia budú zasielané na adresy uvedené v Objednávke alebo na takú inú adresu, k rukám osoby alebo na faxové číslo alebo emailovú adresu, ktoré príslušná Strana písomne oznámi druhej Strane najmenej tri (3) dní pred odoslaním takejto komunikácie alebo oznámenia.

13 Záverečné ustanovenia

13.1 Rozhodné právo. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v Zmluve, sa spravujú Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

13.2 Riešenie sporov. Na prejednanie a rozhodnutie akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z alebo v súvislosti so Zmluvou majú výlučnú právomoc slovenské súdy.

13.3 Zmeny Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa považuje zmena ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvného dokumentu, s výnimkou (i) zmeny identifikačných údajov Strany (napr. zmena obchodného mena/mena, adresy sídla/trvalého pobytu Strany), ak súčasne nedochádza k zmene Strany, a (ii) zmeny Strany, ak k nej dochádza na základe skutočností, s ktorými všeobecne záväzné právne predpisy spájajú univerzálny prechod práv a povinností (napr. pri zlúčení Strany s inou osobou, predaji podniku Strany, atď.). Pre účely zmeny Zmluvy sa Strany dohodli, že:

13.3.1 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek a podľa vlastného uváženia meniť Podmienky. Poskytovateľ je povinný oznámiť Účastníkovi zamýšľanú zmenu Podmienok, ak sa ho týka, najmenej jeden (1) mesiac pred plánovanou účinnosťou takejto zmeny. V takomto oznámení je Poskytovateľ povinný uviesť dátum plánovanej účinnosti zmeny. Ak Účastník nesúhlasí s takouto zmenou, má právo vypovedať Zmluvu písomnou výpoveďou doručenou Poskytovateľovi najneskôr pätnásť (15) dní pred plánovanou účinnosťou takejto zmeny. Ak sa Strany po doručení výpovede Poskytovateľovi podľa predchádzajúcej vety nedohodnú inak, Zmluva zanikne nadobudnutím účinnosti zmeny. Ak Poskytovateľ neoznámil zmenu Podmienok podľa druhej vety tohto odseku, Účastník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy písomným oznámením doručeným Poskytovateľovi najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa, keď sa o zmene dozvedel alebo sa pri vynaložení odbornej starostlivosti dozvedieť mohol, podľa toho, čo nastane skôr. Právo Účastníka vypovedať Zmluvu alebo od nej odstúpiť podľa tohto odseku sa nepoužije, ak Poskytovateľ prijal zmenu Podmienok v priamej alebo nepriamej súvislosti so zmenou regulačného rámca poskytovania Služby podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.3.2 Akékoľvek iné zmeny Zmluvy musia byť urobené písomne na základe dohody oboch Zmluvných strán.

13.4 Priorita Zmluvných dokumentov. Ak jednotlivé Zmluvné dokumenty výslovne neurčujú niečo iné, v prípade rozporu medzi jednotlivými Zmluvnými dokumentmi platí, že (i) ustanovenia Iného dokumentu majú prednosť pred ustanoveniami Objednávky a Podmienok, (ii) ustanovenia Objednávky majú prednosť pred ustanoveniami Podmienok.

13.5 Pretrvávajúce záväzky. Záväzky Strán, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú pretrvať aj po skončení Zmluvy, nezanikajú a budú i naďalej platné a účinné v plnom rozsahu. Bez obmedzenia všeobecnej povahy vyššie uvedeného, nezanikajú nároky na náhradu škody a ustanovenia o spôsobe doručovania oznámení medzi Stranami, o rozhodnom práve, alebo o spôsobe riešenia sporov, ktoré vzniknú Zmluvným stranám podľa Zmluvy.

13.6 Platnosť a účinnosť. Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.11.2019.