1. Správca osobných údajov

1.1 Správca osobných údajov spoločnosť TOPZONE, s.r.o., so sídlom F. Kazinczyho 1257, 925 21  Sládkovičovo, Slovenská republika, IČO: 36275000, DIČ: 2022057510, IČ DPH: SK2022057510, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č.: 17501/T. (ďalej len “správca”), prehlasuje, že všetky osobné údaje spracované správcom sú prísne dôverné. Správca s nimi zaobchádza v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi aj predpismi Európskej únie platnými v oblasti ochrany osobných údajov.

1.2 Správca zhromažďuje, uchováva a využíva Vaše osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”), resp. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len “nariadenie GDPR”). Jednotlivé účely, pre ktoré správca osobné údaje spracúva, sú ďalej vymedzené.

1.3 Správca tieto osobné údaje zhromažďuje aj prostredníctvom svojich internetových stránok na adrese www.hostzone.sk (ďalej len “internetové stránky”).

1.4 Tieto zásady ochrany osobných údajov vydáva správca preto, aby ste boli dostatočne informovaní o tom, aké Vaše osobné údaje správca spracováva, za akým účelom, po akú dobu, kto k Vašim osobným údajom bude mať prístup a aké máte práva. Tieto zásady sa vzťahujú na všetky osobné údaje zozbierané správcom, či už boli zhromaždené na účel plnenia zmluvného vzťahu, právnej povinnosti, oprávneného záujmu, alebo udeleného súhlasu.

2. Spracovávané údaje

2.1 Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje podľa účelu, podľa kategórií osobných údajov, podľa kategórií subjektu údajov, podľa kategórií príjemcov a podľa doby uchovania.

2.2 Jednotlivými účely spracovania sa myslia nasledujúce:

 • plnenie zmluvného vzťahu znamená: vzťah medzi Vami a správcom vzniknutý na základe objednávky, registrácie, na základe uzatvorenej zmluvy, na základe prihlášky a účasti v súťaži a podobne;
 • zasielanie obchodných oznámení a ponuka produktov a služieb znamená: zasielanie obchodných ponúk, a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), prostredníctvom krátkych textových správ alebo prostredníctvom telefónneho hovoru;
 • účtovné a daňové účely znamená: evidencie účtovníctva v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy;
 • personálna, mzdová agenda znamená: uzatváranie pracovných zmlúv, spracovanie miezd, odvody sociálneho a zdravotného poistenia podľa zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
 • štatistické účely znamená: anonymizované zisťovanie návštevnosti internetových stránok, monitoring počtu vzhliadnutí stránok, času stráveného na internetových stránkach a typ zariadenia z ktorého prichádzate na internetové stránky. Dáta zbierame preto, aby sme mohli skvalitňovať poskytované služby a ponúkať klientom relevantný obsah;
 • zobrazovanie reklám znamená: zobrazovanie reklám na internetových stránkach na základe štatisticky zistených preferencií zákazníka;
 • oprávnený záujem znamená: účinná obhajoba v prípade sporu; doba spracovania osobných údajov v takom prípade predstavuje 4 roky od uplynutia doby ukončenia využívania služieb a predlžuje sa o dobu, po ktorú je vedený spor. Chceme stále skvalitňovať naše služby a poskytovať nové a kvalitnejšie služby; chceme sa brániť marenia takejto činnosti; preto činnosti, ktoré prispievajú k naplneniu tohto cieľa, sú naším oprávneným záujmom. Oprávneným záujmom je tiež spracovanie na účely zamedzenia podvodom (napr. posudzovanie rizikovosti uzavretie zmluvy), priamy marketing (napr. ponúkanie relevantných služieb existujúcim zákazníkom), prenos osobných údajov v rámci skupiny podnikov pre vnútorné administratívne účely, oznámenia trestných činov a prenos osobných údajov príslušnému orgánu, zaistenie bezpečnosti siete a informácií. Tieto záujmy sú len príklady;
 • plnenie ďalších zákonných povinností znamená: poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní, poskytovanie informácií iným orgánom verejnej moci a podobne.

2.3 Vaše osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplívajucich zo vzájomného právneho vzťahu, a to minimálne po dobu vybavenia objednávky, vykonania obchodu, zriadenia služby a pod., ďalej po dobu, ktorú je správca povinný osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo po dobu, na ktorú ste správcovi udelili súhlas. Inak doba spracovania vyplýva z účelu, pre ktoré sú osobné údaje spracované, alebo je daná právnymi predpismi.

2.4 Osobné údaje sú správcom spracované manuálne aj automatizovane. Správca je oprávnený spracovávať niektoré informácie automatizovane napríklad pre vytvorenie štatistických informácií o návštevnosti svojich internetových stránok.

3. Osobné údaje spracované na základe súhlasu

3.1 Ak sme od Vás získali súhlas na spracovanie osobných údajov, stalo sa tak pre niektorý z nasledujúcich účelov:

 • vybavenie objednávky.

4. Práva dotknutej osoby

4.1 Ako dotknutá osoba máte uvedené práva, ktoré pre Vás z právnych predpisov vyplývajú a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o:

 • právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého máte právo získať od prevádzkovateľa informácie o tom, či správca spracováva Vaše osobné údaje. Túto informáciu je Vám správca povinný bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsah informácie je daný ustanovením článku 15 nariadenia GDPR. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie;
 • právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, prípadne obmedzenia spracovania, podľa ktorého máte právo na opravu osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo nesprávne. Ak už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo sú spracovávané nezákonne, máte právo požiadať o ich výmaz. Ak nechcete žiadať vymazanie osobných údajov, ale iba dočasne obmedziť ich spracovanie, môžete žiadať obmedzenie spracovania;
 • právo požadovať vysvetlenie v prípade, že máte podozrenie, že spracovanie osobných údajov správcom je v rozpore s právnymi predpismi;
 • právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov;
 • právo na prenosnosť údajov, právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytli správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, podľa článku 20 nariadenia GDPR;
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov správcu. Správca spracovanie ukončí bez zbytočného odkladu ak nepreukáže, že existuje oprávnený záujem / dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vaším záujmom, právami alebo slobodami;
 • právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, ak ste udelili správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov.

5. Cookies

Naše internetové stránky používajú na svoju funkčnosť súbory cookies. Viac informácií o ich používaní nájdete na podstránke pravidiel cookies.

6. Informácie a otázky

6.1 Ďalšie informácie o právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov môžete ako dotknutá osoba získať na webových stránkach Európskej komisie alebo kontaktovaním nás.

Team HOSTZONE